15 Gru
2015

Fundusze

Wsparcie na wdrażanie CSR.

Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju zaprasza do współpracy przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach projektu pt.:„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację projektów wpisujących się w co najmniej jeden z następujących trzech obszarów CSR: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa lub zaangażowanie społeczne.

Kto może otrzymać dotację?

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim lub świętokrzyskim;
  • rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
  • złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
  • nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.

Na co można otrzymać wsparcie?

Przykładowe wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach realizowanego przez przedsiębiorstwo projektu:

  • koszt  przygotowania lub wdrożenia strategii  CSR;
  • koszt przygotowania  mapy  interesariuszy;
  • koszt przygotowania raportu  odpowiedzialności  społecznej przedsiębiorstwa;
  • przygotowanie programu wolontariatu pracowniczego;
  • przeprowadzenie analizy łańcucha dostaw;

Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców, „Wydatek jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy usługi doradcze świadczone są przez doradców CSR wpisanych do bazy prowadzonej przez PARP.” Fundacja Wschodni Instyt Rozwoju spełnia ww. kryterium. Ponadto, działania realizowane w ramach projektu muszą być zgodne ze strategią CSR przyjętą w przedsiębiorstwie lub wynikać z innych dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa (np. statutu). Stworzenie strategii CSR może stanowić element projektu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada strategii CSR i nie uwzględnił jej stworzenia w ramach projektu, wniosek zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny merytorycznej wg kryteriów obligatoryjnych. Jedną z usług oferowanych przez naszą Fundację jest przeprowadzenie kompleksowej analizy oraz opracowanie i pomoc przy wdrożeniu strategii CSR indywidualnie dopasowanej do potrzeb oraz profilu prowadzonej działalności.

Zapraszamy do kontaktu!