22 Lip
2016

Fundusze

Informacja o zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu w Bazie Konkurencyjności zapytań ofertowych dotyczących wynajmu laboratorium komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu ICT na potrzeby realizacji szkoleń organizowanych w ramach projektu „Centrum kształcenia kompetencji językowych i cyfrowych” Nr umowy: 22/RPLU.12.03.00-06-0205/15-00. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowanego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Odnośniki do poszczególnych zapytań znajdziecie Państwo poniżej.

ZAPYTANIE nr 1: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz przygotowanie uczestników do procesu certyfikacji zgodnej ze standardem wymagań DIGCOMP.

ZAPYTANIE nr 2: Zapewnienie sal szkoleniowych/laboratorium komputerowego na potrzeby realizacji szkoleń.